Organizing Committee: • A.Serebrov (PNPI)- Chairman
 • V.Ezhov (PNPI)
 • O.Cherepanova (RAS)
 • A.Fomin (PNPI)
 • V.Gudkov (Univ. of SC)
 • Yu. Kamyshkov (UT)
 • E.Kolomenskii (PNPI)
 • V.Mityukhlyaev (PNPI)
 • T.Sutyrina (PNPI)
 • A.Zakharov (PNPI)
 • V.Voronin (PNPI)

 •